Notícies recents

En los casos en que el salario del convenio incluye la retribución a percibir durante las vacaciones, no se puede dividir sin más entre las horas que son exclusivamente de trabajo efectivo y pretender que ese es el valor de la hora de trabajo, según establece una sentencia de la Audiencia Nacional, de 14 de junio de 2018, que cuenta con un voto particular discrepante. Si el salario de convenio incluye la retribución a percibir en vacaciones, no cabe dividirlo sin más entre las horas que son exclusivamente de trabajo efectivo y pretender que ese es el valor de la hora de trabajo. Este valor será el de la hora de trabajo más la parte proporcional de la retribución por vacaciones.

Data publicació: 19/07/2018

La xifra de treballadors d'origen estranger afiliats a la Seguretat Social va augmentar al juny fins a 2.026.559 persones. Durant aquest mes l’ocupació va pujar un 1,12%, el que suposa 22.497 treballadors més. Respecte a l’any passat, el número d’afiliats estrangers va augmentar un 8,06%, 151.146 persones ocupades més que al 2017. Es tracta del major augment al mes de juny des de 2006 (29,44%), data que va coincidir amb el procés de regularització d’estrangers.

Data publicació: 17/07/2018

La ministra d'Hisenda ha avançat que el Govern aprovarà "abans possible" el paquet de mesures fiscals que contempla de forma "imminent" la reforma de l'Impost de Societats, per a fixar un tipus mínim del 15%, a partir del que no es podran aplicar deduccions dirigides a "grans corporacions" i sense afectar a petites i mitjanes empreses. Ha aclarit que les propostes en matèria de fiscalitat "verda" no podran afectar ni als autònoms ni als professionals, pel que es tindrà que tractar "sense afectar a l'activitat econòmica de petites o grans empresaris".

Data publicació: 12/07/2018

Es considera que, la STC 59/2017, es pot liquidar l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) en els casos en els que no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La Sala Tercera ha desestimat el recurs de casació interposat contra una Sentència dictada per la Sala del Contenciòs Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Aragó al estimar que aquest va interpretar de manera correcta l'ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, del 11 de maig, permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la devolució dels ingressos efectuats per aquell concepte, en aquells casos on no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, supostos en els que els articles 107.1 i 107.2 a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) resulten constitucionals i, els ingressos debuts.

Data publicació: 10/07/2018
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!
(veure)

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.