SERVEI PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, l’anomenat RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals, LOPDGDD, són les dues normes relatives a la protecció de dades que estableixen els deures i obligacions per a totes aquelles organitzacions que duen a terme un tractament de dades de caràcter personal.

Alguns dels aspectes a tenir en compte són:

  • Detectar els tractaments de dades que s’estan fent.
  • Analitzar els riscos inherents a aquests tractaments.
  • Obligació d’informar a tot aquell individu del que es tractin dades personals.
  • Adequació de la pàgina web corporativa a les obligacions legals vigents.
  • Redacció de protocols interns

 

 Vull més informació