Notícies recents

7/16/2024

Las compañías tendrán que informar de los dueños reales de las empresas a partir del 3 de febrero de 2025.

La información que deberán comunicar a la Agencia Tributaria será el DNI o el número de identificación extranjero si el titular no es español, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de expedición del número de identificación y país de residencia. Esta nueva obligación nace de la Ley 13/2023, que transpuso la Directiva europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 7) para luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. La Orden entrará en vigor el 3 de febrero de 2025, fecha a partir de la cual se aplicará por primera vez el Modelo 036, en audiencia e información pública hasta el 5 de agosto.

7/11/2024

El TS recorta la deducción fiscal del ISD por parentesco si no se aplica a tiempo.

El Alto Tribunal fija doctrina y establece que un heredero que recibe una herencia en dos tiempos (una parte al fallecer uno de los padres y la totalidad, al fallecer el segundo) no puede aplicarse la totalidad de la deducción fiscal al final, en la consolidación de la herencia, si no se aplicó la parte correspondiente cuando recibió la primera parte de la misma. Por tanto, fija que cuando ha prescrito el derecho de la Administración a practicar liquidación por la herencia en la que se desmembró el dominio, cabe aplicar la parte de la reducción restante por parentesco en la consolidación del dominio, pese a que no se aplicó ninguna reducción con ocasión de la adquisición de la nuda propiedad.

7/9/2024

La instal·lació del tacògraf intel·ligent de segona generació preocupa UETR

Tots els vehicles que portin instal·lat un tacògraf analògic o digital no intel·ligent, és a dir, tots els anteriors a juny de 2019, tindran l'obligatorietat d'instal·lar un tacògraf intel·ligent de segona generació abans que finalitzi Desembre de 2024, ampliant-se aquest termini 8 mesos més per als vehicles que portin instal·lat un tacògraf intel·ligent de primera generació. El nombre de vehicles afectats rondaria el milió a tota Europea, dels quals 130.000 correspondrien a la flota espanyola.

7/4/2024

El TS aclareix com cal avaluar l'essencialitat de la informació en el context de la impugnació d'acords en societats de responsabilitat limitada.

Ha recalcat que la disponibilitat d'informació alternativa o equivalent afecta la determinació de si s'ha produït una infracció del dret d'informació que justifiqui la impugnació d'acords: encara que les nòmines i la relació de vendes no es van lliurar pròpiament de la manera sol·licitada, el accés als suports comptables va permetre al soci obtenir la informació necessària per exercir els drets de participació.

7/2/2024

S'acceleren les reunions per reformar el juliol la jubilació que permet compatibilitzar el cobrament del salari i la pensió.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions s'ha tornat a reunir amb els agents socials per abordar diversos punts pendents de la darrera reforma de pensions. Els agents socials s'han compromès a compartir la documentació necessària per intentar segellar un acord aquest mes, segons han confirmat els sindicats UGT i CCOO després de la cita. La novetat inclosa a l'últim esborrany és un incentiu addicional del 2% addicional a la pensió per als que demorin la seva jubilació almenys dos anys i mig.

6/27/2024

Hi ha arguments jurídics perquè els autònoms no hagin de tornar les prestacions Covid reclamades.

Així ho indiquen diversos juristes, al·ludint a la Justícia europea, i més tard el TS, que han considerat que els contribuents que van cobrar una prestació de forma indeguda no l'han de tornar sempre que es degui a un error de l'Administració i hagin actuat de bona fe a la seva sol·licitud. Cosa que, en l'àmbit del cessament d'activitat que van cobrar durant la pandèmia, es podria donar en milers de casos. N'és una prova que el mateix Tribunal de Comptes, en una anàlisi publicada el desembre passat, va afirmar que "la insuficient i inadequada" regulació del cessament d'activitat extraordinari durant la pandèmia "va provocar nombroses modificacions normatives, així com l'emissió de criteris diferents en l'aplicació de la norma el resultat de la qual ha provocat una situació d'inseguretat jurídica i un tractament desigual entre els beneficiaris d'aquesta prestació.”

6/25/2024

La Seguretat Social convida els que compleixen l'edat legal de retir en els propers mesos a "continuar treballant i ajornar la jubilació"

La Seguretat Social convida els que compleixen l'edat legal de retir els propers mesos a "continuar treballant i ajornar la jubilació" a canvi d'"importants beneficis": una alça addicional del 4% de la pensió per cada any més en actiu. La pensió mitjana és avui un 59% superior a la del 2010, en passar dels 785 euros mensuals de llavors a 1.254 el maig passat, amb un increment acumulat proper al 26% des del 2019, en bona part a causa de la seva revisió única i exclusivament amb l'IPC. En general, el Banc d'Espanya creu que les reformes escomeses fins ara pel Govern en matèria de pensions, tant pel que fa a la despesa com pel dels ingressos, són insuficients per apuntalar la sostenibilitat financera del sistema.

6/20/2024

El TSJ de Catalunya fa un nou pas per elevar la indemnització per al treballador per acomiadament improcedent

El TSJ de Catalunya fa un nou pas per elevar la indemnització per al treballador per acomiadament improcedent per sobre del que diu l'ET. I ho ha fet aplicant el conveni 158 de l'OIT i l'art.24 de la Carta Social Europea. És a dir, tenint en compte una compensació complementària "prou tant per dissuadir l'ocupador com que sigui proporcional al dany sofert per la víctima". Aprecia dos fets que la legislació europea contempla en aquests casos, perquè la decisió sigui un escarment per a l'empresari i, en segon lloc, repari el dany causat al treballador. En aquest context, cal tenir en compte que aquest tipus de sentències, amb indemnitzacions superiors al que diu l'Estatut dels Treballadors es dóna cada vegada més amb persones que, després d'un curt temps a la nova empresa, són acomiadats.